نام:rose online
سبک:mmorpg

لینک دانلود مستقیم با ریسیوم: ftp://38.136.124.7/rosena/rose_112_112_NA.exe

دانلود پچ اپدیت: http://www.roseonlinegame.com/downlo...ROSEonline.zip

حجم: 476 مگابایت + 760 کیلوبایت

سایت اصلی: http://www.roseon.com/

عکس: نام: planshift

سبک:mmorpg
لینک دانلود با ریسیوم: http://www.psmirror.org/PlaneShift_CBV0.3.015.exe
حجم:210 مگابایت

سایت اصلی: http://www.planeshift.it

عکس: نام: gunbound
سبک:mmorpg

لینک دانلود با ریسیوم: http://61.74.68.173/GIS/Gunbound_GIS_WC_518.exe

حجم:117 مگابایت
سایت اصلی: http://www.softnyx.ne


 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Play the game char falling Play the game zookerp Play the game Mahjong online

یک بازی کوچک و اعتیاد آور / charfall

این بازی بسیار آسان است

zookeeper /نگهبان باغ وحش

یکی ازجدیدترین بازى هاى امسال، جواهرات را باهم جورکنیدوامتیازبگیرید

ماجونگ / Mahjong

در این بازى چینى، قطعه هاى همشکل رابا هم جورمى کنید.

Play the game online Play the game snood online Play the game Mahjong online

الفبا را تایپ کن / Alphabet

با چه سرعتى مى توانى الفباراتایپ کنى؟ مى توانى رکورد 2 ثانیه من رابشکنى؟ (الفبا انگلیسى)

سنود / Snood

حبابهاى رنگى رادریک گروه هماهنگ کنید قبل از اینکه به زمین بیافتند!

ماجونگ / Mahjong

در این بازى چینى، قطعه هاى همشکل رابا هم جورمى کنید.

Play the Bejeweled game online Play the Sudoku game online Play the klondike game online

بجوولد / Bejeweled

یکی ازجدیدترین بازى هاى امسال، جواهرات را باهم جورکنیدوامتیازبگیرید

سودوکو / Sudoku

جدول اعداد.

کلوندایک / Klondike

مشهورترین بازى کامپیوترى!

Play the game Minesweeper online Play the game Samegame online Play the game Tetris online

مینهارا پیدا کن / Minesweeper

بازى کلاسیکى که باید تمام مینها راپیدا کنید.

سِم گیم / Same Game

بازهم یک بازى جدید ژاپونى که نیاز به یک استراتژی فکرى دارد. تا انجاکه مى تواتى بافشاردادن برتوپهاى رنگى همرنگ در یک گروه انهارازبین ببر و امتیاز بگیر

تتریس / Tetris

یک بازى فکرى و اقغى که باید بابراشتن هر بار فقط یک مهره انهارابه ترتیب اعداد تنظیم کنید

Play 15 game online Play the Flag game online  

بازی 15 / Fifteen Game

بازی 15
شماره ها رابه ترییب اعدَادقرار بده.

پرچمها را حدث بزن / Flag Game

حدث بزن پرچم چه کشورى است. مجموع 211 عدد پرچم و جود دارد.